Osebna asistenca

Kako poteka postopek pridobitve pravice do osebne asistence?

Pridobitev pravice do osebne asistence podrobneje obravnava Pravilnik o osebni asistenci. Do osebne asistence je upravičen vsak človek ne glede na finančno stanje. Seveda pa obstajajo določeni pogoji.

Kdo lahko pridobi pravico do osebne asistence?

Pravico do osebne asistence lahko uveljavljajo posamezniki, ki se srečujejo z ovirami pri vsakdanjem življenju:

 • oseba zaradi ovir potrebuje pomoč doma in izven doma (pri delu, šolanju ipd.)
 • mora biti državljan Republike Slovenije oz. tujec, ki živi v Sloveniji
 • star med 18 in 65 let (lahko tudi več, vendar je imel pravico do osebne asistence že pred dopolnjenim 65. letom),
 • če hoče posameznik živeti sam ali v gospodinjstvu z drugimi
 • posameznik, ki potrebuje najmanj 30 ur pomoči na teden (cca. 5 ur na dan)

Pravice do osebne asistence ne morejo uveljavljati posamezniki, ki:

 • so v celodnevnem institucionalnem varstvu,
 • imajo družinskega pomočnika,
 • je dlje časa v bolnici.

Postopek za pridobitev pravice do osebne asistence

Postopek za pridobitev pravice do osebne asistence se začne z vložitvijo vloge na pristojni center za socialno delo. Vlagatelj mora vlogo pravilno izpolniti in k njej priložiti potreba dokazila, da se le-ta smatra kot popolna.

Pristojni center za socialno delo nato iz liste izvedencev imenuje dvočlansko strokovno komisijo, ta pa poda mnenje glede vsebine vloge (ali so storitve osebne asistence upravičene). Komisija opravi tudi osebni razgovor z vlagateljem oz. zakonitim zastopnikom na domu. Na podlagi vseh zbrani informacij izda komisija mnenje, ki ga pošlje pristojnemu centru za socialno delo, to pa mnenje komisije pošlje vlagatelju. To mnenje je končno in nanj pritožba ni mogoča.

Center za socialno delo nato na podlagi mnenja komisije izda odločbo o pravici do osebne asistence. Le-ta vsebuje:

 • število priznanih ur osebne asistence na teden,
 • katere storitve osebna asistenca zajema,
 • ugotovitev, ali uporabnik že prejema denarni prejemek vezan na osebno asistenco,
 • navedbo o dolžnosti uporabnika, da bo polovico denarnega prejemka iz prejšnje točke namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence.

Vsebina vloge za uveljavljane pravice do osebne asistence

Vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence najdete tukaj

Vloga vsebuje podatke o:

 • vlagatelju (ime, EMŠO, naslov, davčna številka, kontaktni podatki),
 • zakonitem zastopniku (ime, EMŠO, naslov, davčna številka, kontaktni podatki),
 • želenih storitvah,
 • navedbo, ali je vlagatelj že uporabnik osebne asistence,
 • navedbo, ali vlagatelj prejema denarni dodatek za pomoč in postrežbo,
 • izjavo o porabi sredstev za plačilo osebnega asistenta,
 • vlagatelj mora v vlogi odgovoriti še na par dodatnih vprašanj.

V primeru, da je vlagatelj zaposlen ali se izobražuje, je potrebno k vlogi priložiti še dokazilo o zaposlitvi oz. izobraževanju. 

 

Vlogo za pridobitev pravic do osebne asistence je potrebno skrbno izpolniti. Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi in vam na podlagi naših bogatih izkušenj tudi svetujemo. Tudi ob prihodu komisije na dom je treba pokazati realno stanje. Le na ta način si lahko komisija ustvari realno mnenje o potrebah posameznika. In le tako si boste povečali možnost za pridobitev pravice do osebne asistence. 

Skip to content